Congress Information

Organizing Committee

 • Takashi Ono
  Takashi OnoChairman
 • Isao Saito
  Isao SaitoVice Chairman
 • Kazuyoshi Igarashi
  Kazuyoshi IgarashiVice Chairman
 • Kunihiko Otsubo
  Kunihiko OtsuboFinance
 • Ryuzo Kanomi
  Ryuzo KanomiFund-raising
 • Kiyofumi Ogawa
  Kiyofumi OgawaFund-raising
 • Takashi Yamashiro
  Takashi YamashiroScientific Program
 • Kotaro Maki
  Kotaro MakiWVD Program
 • Kazuhito Arai
  Kazuhito AraiAHP Program
 • Masahiko Yokozeki
  Masahiko YokozekiVenue Management
 • Hiromi Nobushima
  Hiromi NobushimaPR & Social Media
 • Hajime Suyama
  Hajime SuyamaRegistration
 • Yasuyo Nomura
  Yasuyo NomuraSocial Program
 • Noriaki Yoshida
  Noriaki YoshidaProtocol/Alumni
 • Tadashi Shimada
  Tadashi ShimadaProtocol/Alumni
 • Kunio Oishi
  Kunio OishiExhibition
 • Masaru Miyajima
  Masaru MiyajimaExhibition
 • Tsutomu Mikami
  Tsutomu MikamiExhibition
 • Yoshiro Matsumoto
  Yoshiro MatsumotoSecretary General