Congress Information

JOS Board of Trustees

JOS President

 • Keiji Moriyama
  Keiji Moriyama

Executive Committee Members

 • Kazuhito Arai
  Kazuhito Arai
 • Kazuyoshi Igarashi
  Kazuyoshi Igarashi
 • Isao Saito
  Isao Saito
 • Hiromi Nobushima
  Hiromi Nobushima

Directors

 • Hideki Ioi
  Hideki Ioi
 • Masamitsu Uji
  Masamitsu Uji
 • Toshiya Ohura
  Toshiya Ohura
 • Kunihiko Otsubo
  Kunihiko Otsubo
 • Masato Kubota
  Masato Kubota
 • Kazuro Satoh
  Kazuro Satoh
 • Hidehiko Shimizu
  Hidehiko Shimizu
 • Eiji Tanaka
  Eiji Tanaka
 • Yasuko Terada
  Yasuko Terada
 • Yasuyo Nomura
  Yasuyo Nomura
 • Kotaro Maki
  Kotaro Maki
 • Ken Miyazawa
  Ken Miyazawa
 • Shoichi Miyawaki
  Shoichi Miyawaki
 • Takashi Yamashiro
  Takashi Yamashiro
 • Noriaki Yoshida
  Noriaki Yoshida

JOS President Secretary

 • Michiko Tsuji
  Michiko Tsuji

Auditors

 • Shigemi Goto
  Shigemi Goto
 • Tadashi Shimada
  Tadashi Shimada