Congress Information

LOC Fellow

 • Kazuhito Arai
  Kazuhito Arai
 • Noriyuki Arakawa
  Noriyuki Arakawa
 • Toshiya Endo
  Toshiya Endo
 • Ryuzo Fukawa
  Ryuzo Fukawa
 • Kazunori Fukui
  Kazunori Fukui
 • Kenji Fushima
  Kenji Fushima
 • Shigemi Goto
  Shigemi Goto
 • Kaoru Igarashi
  Kaoru Igarashi
 • Shuichiro Iguchi
  Shuichiro Iguchi
 • Masahiro Ijima
  Masahiro Ijima
 • Toru Inami
  Toru Inami
 • Hajime Kamiyasu
  Hajime Kamiyasu
 • Kazutaka Kasai
  Kazutaka Kasai
 • Tatsuo Kawamoto
  Tatsuo Kawamoto
 • Noriyuki Kitai
  Noriyuki Kitai
 • Daimatsu Ko
  Daimatsu Ko
 • Masato Kubota
  Masato Kubota
 • Kotaro Maki
  Kotaro Maki
 • Fumihiro Masaki
  Fumihiro Masaki
 • Naoyuki Matsumoto
  Naoyuki Matsumoto
 • Isao Matsuno
  Isao Matsuno
 • Shouichi Miyawaki
  Shouichi Miyawaki
 • Hisanobu Miyazono
  Hisanobu Miyazono
 • Itaru Mizoguchi
  Itaru Mizoguchi
 • Keiji Moriyama
  Keiji Moriyama
 • Mitsuru Motoyoshi
  Mitsuru Motoyoshi
 • Hiroyasu Nagata
  Hiroyasu Nagata
 • Hirokazu Nakano
  Hirokazu Nakano
 • Yasushi Nishii
  Yasushi Nishii
 • Norimasa Okafuji
  Norimasa Okafuji
 • Haruhito Omure
  Haruhito Omure
 • Takashi Ono
  Takashi Ono
 • So Ozawa
  So Ozawa
 • Isao Saito
  Isao Saito
 • Yusuke Sakaeda
  Yusuke Sakaeda
 • Koji Sasaki
  Koji Sasaki
 • Yoshiaki Sato
  Yoshiaki Sato
 • Kazuro Sato
  Kazuro Sato
 • Daisuke Sawada
  Daisuke Sawada
 • Yoshio Shima
  Yoshio Shima
 • Fumi Shimizu
  Fumi Shimizu
 • Takemi Soya
  Takemi Soya
 • Naoto Suda
  Naoto Suda
 • Shigemi Takagi
  Shigemi Takagi
 • Ichiro Takahashi
  Ichiro Takahashi
 • Shigeki Takahashi
  Shigeki Takahashi
 • Sachio Tamaoki
  Sachio Tamaoki
 • Toshiaki Tanabe
  Toshiaki Tanabe
 • Eiji Tanaka
  Eiji Tanaka
 • Katsuji Tanaka
  Katsuji Tanaka
 • Kotaro Tanimoto
  Kotaro Tanimoto
 • Satoru Tenshin
  Satoru Tenshin
 • Yasuko Terada
  Yasuko Terada
 • Yukiho Tominaga
  Yukiho Tominaga
 • Hiroshi Tomonari
  Hiroshi Tomonari
 • Jun Uechi
  Jun Uechi
 • Tetsutaro Yamaguchi
  Tetsutaro Yamaguchi
 • Takashi Yamashiro
  Takashi Yamashiro
 • Hiroshi Kamioka
  Hiroshi Kamioka
 • Masanori Yasui
  Masanori Yasui
 • Matsuo Yasuno
  Matsuo Yasuno
 • Noriaki Yoshida
  Noriaki Yoshida
 • Kenichiro Yoshii
  Kenichiro Yoshii
 • Yoshiyasu Yoshikawa
  Yoshiyasu Yoshikawa